Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thành viên góp vốn Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Thành viên góp vốn của công ty hợp danh sở hữu trên 50%vốn góp được tham gia quản lí công ty ,được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty.
Người hỏi: Nguyễn Anh ( 26/09/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Văn Phòng Luật sư Lê Hùng Ngày trả lời: 26/09/2018

Khẳng định trên sai, Vì: tại Khoản 1 Điều 182 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

"1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây:

a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

Như vậy, thành viên góp vốn của công ty hợp danh sẽ có các quyền theo quy định tại Điều 182, không nhất thiết phải sở hưuax trên 50% vốn góp.


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc