Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Đầu tư Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi xin được hỏi 2 vấn đề sau: 1. Căn cứ (hoặc định mức) để xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư? Theo tôi được biết, hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể để xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và theo Điều 34, 35 Luật Đầu tư công 2014; Điều 53 Luật Xây dựng 2014 thì nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối vơi dự án nhóm A) giống với nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (dự án nhóm B,C). Vậy tôi có thể vận dụng định mức xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (theo Quyết định 79/QĐ-BXD) để xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được hay không? 2. Hiện tại ở địa phương tôi chưa có bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư của dự án để thanh toán được chi phí Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Vậy tôi xin hỏi Chi phí tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có thể được xác định trong tổng mức đầu tư được hay không?
Người hỏi: Phan Anh Tuấn ( 01/04/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 01/04/2019
Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc