Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Điều kiện cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông cần các thủ tục gì?
Người hỏi: Nguyễn Hoàng ( 11/10/2017)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 11/10/2017

1. Điều kiện cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

Khoản 3 Điều 37 Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 quy định “Tổ chức được cấp Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông khi có đủ các điều kiện sau đây”:

a) Dịch vụ được đề nghị thử nghiệm là dịch vụ viễn thông chưa được quy định trong giấy phép viễn thông đã được cấp hoặc dịch vụ viễn thông có sử dụng tài nguyên viễn thông ngoài tài nguyên viễn thông đã được phân bổ;

b) Phạm vi và quy mô thử nghiệm được giới hạn để đánh giá công nghệ, thị trường trước khi kinh doanh chính thức;

c) Phương án thử nghiệm phù hợp với quy định về kết nối, giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông.

2. Hồ sơ cấp phép

Khoản 1 điều 27 Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính Phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông” quy định Tổ chức muốn thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông phải gửi 3 bộ hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép”. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Đề án thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó xác định rõ: Mục đích, phạm vi, quy mô đầu tư, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá cước dự định, (nếu có); tần số, kho số đề nghị được phép thử nghiệm (nếu có); các điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức.

3. Cơ quan cấp phép: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và truyền thông


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc