Hướng dẫnSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
1095/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020
47/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ