Chỉ thịSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-TTg 05/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước