Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3304/VPCP-ĐMDN 24/04/2019 Về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
01/CT-TTg 04/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
163/2018/NĐ-CP 03/12/2018 Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
131/2018/NĐ-CP 28/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
39/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
34/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
50/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
Số 49/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
  1 2 3 4 5 ...