Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3444 /QĐ-UBND 21/10/2019 Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo
3304/VPCP-ĐMDN 24/04/2019 Về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
01/CT-TTg 04/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
163/2018/NĐ-CP 03/12/2018 Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
131/2018/NĐ-CP 28/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
NQ-91-2018-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tình Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
87/2018/NQ-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
86/2018/NQ-HDND 18/07/2018 Nghi quyết Về một số chính sách phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
39/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP 10/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
  1 2 3 4 5 ...