Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp năm 2020
214/2020/NQ-HĐND 20/07/2020 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
3444 /QĐ-UBND 21/10/2019 Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo
3304/VPCP-ĐMDN 24/04/2019 Về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
01/CT-TTg 05/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp,đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
131/2018/NĐ-CP 29/09/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
NQ-91-2018-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tình Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
  1 2 3 4 5 ...