Quyết địnhSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
141/2015/NQ-HĐND 17/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
Số 14/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
644/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Số 75/2014/QĐ-UBND 03/11/2014 Quyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
63/2014/QĐ-UBND 22/09/2014 Quyết định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh HàTĩnh
62/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
91/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
24/2014/QĐ-UBND 30/05/2014 Quyết định quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23/2014/QĐ-UBND 20/05/2014 Quyết định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Quyết định ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
  ... 1 2 3 4 5 ...