Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 07/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
50/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
Số 49/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
31/2017/QĐ-UBND 29/06/2017 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo QĐ số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
18/2017/QĐ-UBND 02/05/2017 Quyết định ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mốt số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017- 2018
32/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018
18/2016/NQ-HĐND 23/09/2016 Nghị quyết về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
33/QĐ-UBND 07/07/2016 Quyết định sửa đổi QĐ số 23/2014/QĐ-UBND về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
77/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 77/2016/NĐ-CP sữa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
  ... 1 2 3 4 5 ...