Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2017/QĐ-UBND 29/06/2017 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo QĐ số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
18/2017/QĐ-UBND 02/05/2017 Quyết định ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mốt số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017- 2018
32/2016/NQ-HĐND 14/12/2016 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018
18/2016/NQ-HĐND 23/09/2016 Nghị quyết về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
33/QĐ-UBND 07/07/2016 Quyết định sửa đổi QĐ số 23/2014/QĐ-UBND về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
77/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 77/2016/NĐ-CP sữa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
69/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 69/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
58/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
1095/QĐ-UBND 08/05/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020
13/2016/QĐ-UBND 11/04/2016 Quyết định sửa đổi một số điều của QĐ số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  ... 1 2 3 4 5 ...