Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018
18/2016/NQ-HĐND 24/09/2016 Nghị quyết về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo
33/QĐ-UBND 08/07/2016 Quyết định sửa đổi QĐ số 23/2014/QĐ-UBND về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 77/2016/NĐ-CP sữa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 69/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
1095/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020
13/2016/QĐ-UBND 12/04/2016 Quyết định sửa đổi một số điều của QĐ số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số 03/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển theo nghị quyết của HĐND tỉnh
63/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
  ... 1 2 3 4 5 6 ...