Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
3262/QĐ-UBND 18/08/2015 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
139/2015/NQ-HĐND 17/07/2015 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
141/2015/NQ-HĐND 17/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
Số 14/2015/QĐ-UBND 06/04/2015 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
644/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Số 75/2014/QĐ-UBND 03/11/2014 Quyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
63/2014/QĐ-UBND 22/09/2014 Quyết định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh HàTĩnh
62/2014/QĐ-UBND 15/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
88/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...