Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 03/2016/QĐ-UBND 31/01/2016 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển theo nghị quyết của HĐND tỉnh
63/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
47/QĐ-UBND 17/09/2015 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
3262/QĐ-UBND 17/08/2015 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
139/2015/NQ-HĐND 16/07/2015 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
141/2015/NQ-HĐND 16/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
Số 14/2015/QĐ-UBND 05/04/2015 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
644/QĐ-UBND 11/02/2015 Quyết định Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh
Số 75/2014/QĐ-UBND 02/11/2014 Quyết định Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
63/2014/QĐ-UBND 21/09/2014 Quyết định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh HàTĩnh
  ... 1 2 3 4 5 6 ...