Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
69/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định 69/2016/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
58/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
1095/QĐ-UBND 08/05/2016 Quyết định phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2016-2020
13/2016/QĐ-UBND 11/04/2016 Quyết định sửa đổi một số điều của QĐ số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số 03/2016/QĐ-UBND 31/01/2016 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển theo nghị quyết của HĐND tỉnh
63/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh
47/QĐ-UBND 17/09/2015 Quyết định ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 139/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
3262/QĐ-UBND 17/08/2015 Quyết định về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
139/2015/NQ-HĐND 16/07/2015 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
141/2015/NQ-HĐND 16/07/2015 Nghị quyết về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020
  ... 1 2 3 4 5 6 ...