Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
87/2018/NQ-HDND 18/07/2018 Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
86/2018/NQ-HDND 18/07/2018 Nghi quyết Về một số chính sách phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
34/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
50/NQ-HĐND 15/07/2017 Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh
Số 49/NQ-HĐND 15/07/2017 Nghị quyết về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
31/2017/QĐ-UBND 30/06/2017 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo QĐ số 24/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh
18/2017/QĐ-UBND 03/05/2017 Quyết định ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định mốt số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017- 2018
  ... 1 2 3 4 5 ...