Văn bản trợ giúp pháp lýSố/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62/2014/QĐ-UBND 14/09/2014 Quyết định về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
88/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn
91/2014/NQ-HĐND 15/07/2014 Nghị quyết về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020
24/2014/QĐ-UBND 29/05/2014 Quyết định quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh,khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
23/2014/QĐ-UBND 19/05/2014 Quyết định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16/2014/QĐ-UBND 27/03/2014 Quyết định ban hành quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Số 08/2014/QĐ-UBND 02/03/2014 Quyết định về việc quy định thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh hà Tĩnh
71/2013/NQ-HĐND 17/12/2013 Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
73/2013/NQ-HĐND 17/12/2013 Nghị quyết phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
1477/QĐ-UBND 22/05/2013 Quyết định phê duyệt
  ... 1 2 3 4 5 6 7 ...