Hà Tĩnh có 14 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc

Đăng ngày 16-05-2024 07:33

Trong 126 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 vừa được công nhận, Hà Tĩnh có 14 sản phẩm.

. . . . .