Đầu tư

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Tôi được biết có hai cơ quan khác nhau có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Xin hỏi thẩm quyền của hai cơ quan này được phân chia thế nào? Có 1 Trả lời Người hỏi: Dương Thế Sơn (27/09/2018)
  • Đầu tư Vui lòng cho biết quy định về thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Có 1 Trả lời Người hỏi: Hoàng Trung Thông (27/09/2018)
[Trở về]
Tổng số 174 Câu hỏi / 9 trang