Bộ Tài chính sẽ bãi bỏ nhiều thông tư về thuế vào đầu năm 2022

Đăng ngày 16-12-2021 08:52

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 sẽ bãi bỏ một số thông tư.

. . . . .