Các địa phương Hà Tĩnh đăng ký gần 200 ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2021

Đăng ngày 19-04-2021 09:56

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những tháng đầu năm, các chủ thể sản xuất trên địa bàn Hà Tĩnh đã đề xuất, đăng ký 199 ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2021 để cấp tỉnh thẩm định.

. . . . .