Chính phủ sẽ sửa quy định về trần chi phí lãi vay

Đăng ngày 30-11-2019 15:30

Trần chi phí lãi vay không quá 20% tổng lợi nhuận thuần giúp hạn chế tình trạng chuyển giá, song lại gây khó khăn với nhiều doanh nghiệp trong nước.

. . . . .