07-08-2017 - 03:33

Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.

 

htx

Ảnh TL minh hoạ

Đây là một nội  dung của Thông tư 340/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa mới ban hành, hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã (HTX) theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020.

Thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, nguồn kinh phí... cũng như các nội dung về lập dự toán, quyết toán, kiểm tra, giám sát liên quan đến việc hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX. Theo đó, căn cứ vào lĩnh vực, địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, trình độ phát triển của HTX và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình, trong đó quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể, đảm bảo không vượt quá phạm vi, mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Thông tư này.

Các nội dung chi chưa có quy định về mức chi thì thanh toán theo thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ) nhưng phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí hỗ trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kinh phí thực hiện hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

Các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, HTX tổ chức lại hoạt động không phải trả bất cứ khoản chi phí nào trong quá trình tiếp nhận hỗ trợ.

Về nguồn kinh phí, Thông tư 340 quy định nguồn kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX do ngân sách trung ương hỗ trợ 100% bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để các địa phương thực hiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ thành lập mới HTX, đăng ký thay đổi theo quy định của Luật HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%.

Nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức lại hoạt động của HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ 50%, phần kinh phí còn lại do HTX tự trang trải từ nguồn của HTX hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tư này có hiệu lực sẽ bãi bỏ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, hỗ trợ thành lập mới HTX./.

Theo D.A/Theo Thời báo Tài chính Việt Nam

. . . . .