Đưa hàng Việt, hàng “made in Hà Tĩnh” đến với người tiêu dùng

Đăng ngày 25-03-2019 10:28

Theo đánh giá của Sở Công Thương Hà Tĩnh, một trong những thành công của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là đã thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh vào cuộc tích cực, từng bước đưa sản phẩm hàng hoá “made in Hà Tĩnh” đến với người tiêu dùng.

. . . . .