Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại

Đăng ngày 24-05-2021 08:31

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu.

. . . . .