Hà Tĩnh cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ kết nối, đưa sản phẩm kinh tế tập thể thành hàng hóa liên vùng

Đăng ngày 09-04-2021 09:59

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị Liên minh HTX các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục kết nối để các HTX học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đưa sản phẩm kinh tế tập thể khu vực trở thành hàng hóa có tính liên vùng.

. . . . .