Hà Tĩnh dự kiến chi gần 484 tỷ đồng thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm”

Đăng ngày 25-06-2018 10:28

Nguồn kinh kinh phí thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030, dự kiến khoảng 483,862 tỷ đồng.

. . . . .