Hà Tĩnh phân bổ hơn 9 tỷ đồng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Đăng ngày 09-08-2023 14:51

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023.

. . . . .