Hà Tĩnh: Phát triển doanh nghiệp đến 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Đăng ngày 25-12-2023 10:26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

. . . . .