Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Đăng ngày 20-05-2022 07:48

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

. . . . .