Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thành lập công ty nghành nghề: Hoạt động pháp luật Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Kính chào Sở Kế hoạch Đầu tư & Sở Tư pháp, Để giảm thiểu chi phí quản lý, điều hành, hóa đơn, báo cáo, chúng tôi muốn thành lập chỉ một công ty hợp danh nhưng có hai nghành nghề liên quan đến hoạt động pháp luật (yêu cầu có chứng chỉ hành nghề liên quan): 1. Luật sư (hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, mã nghành 69101). 2. Quản tài viên (hoạt động quản lý, thanh lý tài sản, mã nghành: 69109). Như vậy có được không? Nếu được, chúng tôi cần đáp ứng điều kiện hồ sơ như thế nào? Vui lòng hỗ trợ giúp để chúng tôi thực hiện. Xin cám ơn nhiều. Trân trọng,
Người hỏi: Hoàng Dương Hạnh ( 05/06/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 05/06/2018

Trả lời: Liên quan đến nội dung câu hỏi của ông (bà), Sở Tư pháp phúc đáp như sau:

 

          1/ Để hành nghề luật sư, luật sư phải chọn một trong hai hình thức sau: (1) thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư; làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư (2) Hành nghề với tư cách cá nhân (Điều 23 Luật luật sư sửa đổi năm 2012).

Tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có loại hình công ty luật hợp danh) được thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Luật sư và các quy định khác có liên quan (Điều 32 Luật luật sư sửa đổi năm 2012), trong đó Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập, không có thành viên góp vốn (Điều 34 Luật luật sư) với phạm vi hoạt động gồm: (1) Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, (2) Tư vấn pháp luật, (3) Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, (4) Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật (Điều 4 và Điều 22 Luật luật sư).

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký hoạt động đối với tổ chức hành nghề luật sư là Sở Tư pháp (Điều 35 Luật luật sư).

2/ Để hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, quản tài viên chọn một trong hai hình thức sau: (1) Hành nghề với tư cách cá nhân; (2) Hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Điều 11 Luật Phá sản).

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (trong đó có loại hình Công ty hợp danh) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về phá sản (Điều 10 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản). Trong đó, Công ty hợp danh có tối thiểu hai thành viên hợp danh là Quản tài viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty hợp danh là Quản tài viên. Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Phá sản sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với Sở Tư pháp.

Thẩm quyền đăng ký doanh nghiệp thuộc Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) (Luật Doanh nghiệp năm 2014).

          Như vậy, việc chỉ thành lập một công ty hợp danh nhưng có 02 ngành nghề luật sư và Quản lý, thanh lý tài sản là không phù hợp.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc