Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Phụ trách an toàn vệ sinh lao động của công ty là người nước ngoài Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Theo khoản 4, Điều 2 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng áp dụng của Luật. Do đó, trường hợp người lao động nước ngoài phụ trách an toàn vệ sinh lao động tại công ty là đối tượng điều chỉnh của Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13." Theo câu trả lời ở trên, chúng tôi hiểu rằng, theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật an toàn vệ sinh lao động, thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng áp dụng của Luật này, không đề cập đến việc cho phép hay không việc người phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty là người nước ngoài. Vì vậy, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi tuân thủ pháp luật mong Quý cơ quan vui lòng cho biết rõ về việc người phụ trách an toàn vệ sinh lao động của công ty là người nước ngoài có phù hợp quy định pháp luật hay không? Mong được hướng dẫn của Quý cơ quan.
Người hỏi: Nguyễn Xuân Hải ( 30/05/2018)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố trả lời như sau: Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao... Ngày trả lời: 30/05/2018

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh trả lời như sau:
Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 phạm vi điều chỉnh của Luật quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. 
Theo khoản 4, Điều 2 Luật an toàn vệ sinh lao động quy định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng áp dụng của Luật. 
Do đó, trường hợp người lao động nước ngoài phụ trách an toàn vệ sinh lao động tại công ty là đối tượng điều chỉnh của Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc