Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Đất đai Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Từ năm 2012, Công ty TNHH M&H đã gửi kiến nghị về việc sử dụng đất của doanh nghiêp. Năm 2016 gửi đơn yêu cầu thuê đất. Năm 2017 gửi kiến nghị về việc thu hồi đất và sử dụng đất trong giai đoạn chờ đấu giá tất cả các kiến nghị trên đều chưa được các cơ quan chức năng trả lời.
Người hỏi: Trương Thi Thanh ( 20/04/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Ngày trả lời: 20/04/2019
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc