Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có những chính sách ưu đãi nào giành cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động
Người hỏi: Phạm Gia Hân ( 15/11/2019)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 15/11/2019

Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ như sau: Nghị quyết 38/2018/ND-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, Nghị quyết 87/2018/NQ-HDND ngày 18/07/2018 về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết đinh 3444 /QĐ-UBND ngày 21/10/2019 Ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2024 và những năm tiếp theo.

 

 

,


Current rating:
[Trở về]
Phản hồi bạn đọc