Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn hỗ trợ về luật đất đai cho người sử dụng đất Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Tôi muốn tìm hiểu về cách thức được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi thường về đất?
Người hỏi: Nguyễn Thị Hiếu ( 25/01/2021)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 25/01/2021

Khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử dụng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng đất được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh như sau:

**Các hình thức hỗ trợ:

- Hỗ trợ để được thuê lại đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng.

**Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh:

- Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh doanh;

- Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất;

- Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

- Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang | hoạt động sản xuất ổn định;

- Người được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai.

**Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

**Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 114 của Luật Đất đai.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc