Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Phí công đoàn đối với doanh nghiệp Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Doanh nghiệp có bắt buộc phải nộp kinh phí công đoàn không ?
Người hỏi: Trương Thị May ( 22/03/2022)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn Pháp lý Ngày trả lời: 22/03/2022

Tại khoản 4 Nghị định số 191/2013NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, quy định Đối tượng đóng kinh phí công đoàn Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động

Theo đó, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tất cả các ngành nghề, các doanh nghiệp Việt Nam,  dù đã thành lập tổ chức công đoàn hoặc chưa thành lập tổ chức công đoàn thì đều là đối tượng bắt buộc phải nộp phí công đoàn.                                                         


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc