Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại?
Người hỏi: Trương Quang Nam ( 28/03/2022)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 28/03/2022

Tại Điều 17 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của chính phủ về kinh doanh nghiệp quy định "Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại

1. Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

 2. Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.

3. Đăng ký sản xuất rượu thủ công với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

 4. Không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán để chế biến lại".


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc