Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thủ tục cấp phép cơ sở cầm đồ Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã hoạt động nay không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì phải thực hiện các thủ tục gì?
Người hỏi: Trần Tú Anh ( 30/03/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 30/03/2023

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 thì “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các ngành, nghề đang hoạt động theo quy định của pháp luật vẫn tiếp tục được hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ sở kinh doanh phải thực hiện các quy định tại Nghị định này và đổi lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và không phải trả tiền phí cấp đổi”Như vậy, các cơ sở kinh doanh (trong đó có cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ) nếu không đáp ứng các điều kiện tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 sẽ phải thực hiện các quy định tại Nghị định và đổi lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc