Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Kinh doanh dịch vụ lưu trú Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh bị Tòa án xử phạt tù cho hưởng án treo và đang trong thời hạn thử thách thì có được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ lưu trú không?
Người hỏi: Hà Huy Lai ( 30/03/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 30/03/2023

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc