Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Vi phạm về nhãn hàng hóa bị xử phạt thế nào? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty tôi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Vừa qua, công ty có sản xuất thành phẩm 1 lô sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, đã thực hiện dán nhãn hàng hóa và chuẩn bị đưa ra lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công ty tôi phát hiện đối tác in nhãn hàng hóa đã in một số thông tin trên nhãn hàng hóa bằng phông chữ không đúng quy định. Vậy, nếu công ty tôi vẫn đưa hàng hóa ra thị trường thì có vi phạm hay không và bị xử phạt như thế nào?
Người hỏi: Trần Ngọc Linh ( 10/11/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 10/11/2023

Việc ghi nhãn thuốc bảo vệ thực vật đã được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật: Điều 71 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 8/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (từ Điều 63 đến Điều 71).

Các hành vi vi phạm hành chính về nhãn hàng hoá, mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 46, Khoản 47, Khoản 48, Khoản 49, Khoản 50, Khoản 51, Khoản 52, Khoản 53, Khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

 


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc