Hội Nông dân Hương Sơn hỗ trợ vốn cho hội viên vay xây dựng 50 mô hình kinh tế

Đăng ngày 08-12-2023 15:02

Năm 2023, Hội nông dân huyện Hương Sơn đã tranh thủ các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp, quỹ hỗ trợ nông dân... để hỗ trợ hàng ngàn hội viên vay phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ đó, đời sống hội viên không ngừng được nâng lên, góp phần giảm hộ nghèo, khuyến khích hội viên làm giàu chính đáng.

. . . . .