Hơn 5.400 doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia cung cấp thông tin cuộc tổng điều tra kinh tế, cơ sở hành chính

Đăng ngày 15-03-2021 14:53

Thông tin từ Cục Thống kê Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 5.497 doanh nghiệp tham gia cung cấp thông tin vào các bảng hỏi điện tử (web-form) trong cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021.

. . . . .