Ngân hàng giúp doanh nghiệp để tự cứu mình

Đăng ngày 09-03-2020 14:26

Với việc Covid-19 có thể khiến một triệu tỷ đồng dư nợ toàn hệ thống thành nợ xấu, các ngân hàng cũng hiểu, hỗ trợ doanh nghiệp còn là tự cứu mình.

. . . . .