Ngành ngân hàng dẫn đầu Top 100 công ty đại chúng lớn nhất

Đăng ngày 30-12-2019 09:40

Lần đầu tiên, Forbes Việt Nam công bố danh sách “100 công ty đại chúng lớn nhất” với ngành ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn nhất

. . . . .