Người dân Hà Tĩnh chi đầu tư sản xuất, vốn huy động của ngân hàng giảm mạnh

Đăng ngày 31-05-2022 09:32

Tính đến thời điểm này, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt khoảng 86.875 tỷ đồng, giảm 0,63% so với cuối năm 2021.

. . . . .