Những thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 Luật

Đăng ngày 25-03-2022 14:56

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (“Luật sửa đổi, bổ sung 9 Luật”).

. . . . .