Trang bị kiến thức về lĩnh vực hóa chất cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đăng ngày 17-03-2023 10:05

Hơn 80 đại biểu là các đơn vị quản lý, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã được phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn khi sản xuất, sử dụng hóa chất trên địa bàn Hà Tĩnh.

. . . . .