Hà Tĩnh phê duyệt Đề án nông nghiệp hữu cơ

Đăng ngày 17-05-2024 09:29

Ngày 15/05/2024 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1216 về việc phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030”.

. . . . .