Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Ký hợp đồng lao động theo quy định mới từ 22/2/2023 Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Bà Lê Thanh Hải (Can Lộc) làm hộ lý theo hợp đồng 68 tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn ở bệnh viện huyện. Công việc hàng ngày là xử lý đồ vải bệnh nhân và xử lý dụng cụ y tế của bệnh viện. Bà Hải đang hưởng lương bậc 4, hệ số 2,19. Vậy theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, bà có được tiếp tục làm việc và hưởng các chế độ của hợp đồng 68 nữa không hay bà phải chuyển sang ký hợp đồng khác? Nếu chuyển sang loại hợp đồng khác thì lương và các chế độ sẽ hưởng thế nào?
Người hỏi: Trần Phương ( 03/10/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 03/10/2023

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP quy định: "Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật".

Như vậy, trường hợp bà Lê Thanh Hải nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định số 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực phải chuyển sang ký hợp đồng lao động. Tiền lương và các chế độ khác của người lao động thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc