Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Điều kiện cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Điều kiện được cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm như thế nào?
Người hỏi: Trần Thúy An ( 12/10/2023)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 12/10/2023

Chỉ có những cơ sở đào tạo đại lý có đủ điều kiện được quy định tại Luật KDBH mới được cấp phép đào tạo đại lý bảo hiểm. Điều 87 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định rõ:

1. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có chương trình đào tạo quy định tại Điều 88 Nghị định này;

b) Cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm;

c) Có đủ cơ sở vật chất để bảo đảm cho việc đào tạo.

2. Cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phải có hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản đề nghị theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

b) Tài liệu giải trình về kiến thức của cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm bảo đảm cho việc đào tạo.

Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính có văn bản giải thích lý do.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc