Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, xác định chỉ số giá thế nào? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty tôi ký hợp đồng thi công xây dựng công trình, hình thức điều chỉnh giá theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD. Trong Phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn, các chỉ số giá Ln, En, Mn... là chỉ số giá hoặc giá hiện hành (tại thời điểm điều chỉnh) tương ứng với mỗi loại chi phí (vật tư, nhân công, máy) cho thời gian "n" được xác định trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng. Vậy, nếu ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán là ngày giữa tháng thì các chỉ số giá hoặc giá hiện hành được lấy của tháng trước hay của tháng đến hạn nộp hồ sơ thanh toán (ví dụ, ngày hết hạn nộp hồ sơ là 15/5 thì chỉ số giá lấy theo tháng 4 hay tháng 5)?
Người hỏi: Trần Đức Mùi ( 30/01/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 30/01/2024

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh, thời điểm cụ thể xác định chỉ số giá hoặc giá hiện hành để điều chỉnh giá hợp đồng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 2 Phần I Phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc