Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Thế nào là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Công ty con của tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài có phải là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hay không?
Người hỏi: Trương Thúy Hà ( 06/03/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Tổ Tư vấn pháp lý Ngày trả lời: 06/03/2024

Theo Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020 quy định, "Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam" (Khoản 19) và "Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông" (Khoản 22).

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đã thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc