Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp

Chào hàng cạnh tranh rút gọn có bắt buộc thực hiện qua mạng? Gửi Câu Hỏi
Câu hỏi :
Theo tôi tham khảo Điểm a Khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng. Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về chào hàng cạnh tranh rút gọn quy định gửi chào giá trực tiếp bản yêu cầu chào giá cho 3 nhà thầu. Tôi xin hỏi, công tác chào hàng cạnh tranh rút gọn có bắt buộc phải thực hiện qua mạng theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT không?
Người hỏi: Bùi Quang Huy ( 22/05/2024)
Câu trả lời :
Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngày trả lời: 22/05/2024

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Khoản 1 Điều 1 và Khoản 5 Điều 4) quy định phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm việc lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ. Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT được sử dụng để lập E-HSMT áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc), xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 200 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Do đó, đối với trường hợp gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh rút gọn thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT theo quy định nêu trên và được thực hiện qua mạng theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022-TT-BKHĐT.


[Trở về]
Phản hồi bạn đọc