Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024

Đăng ngày 30-05-2024 08:21

Trong tháng 6/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến kinh doanh vận tải; quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...

. . . . .